17 lipca 2019

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Odpowiednio prowadzona administracja wspólnot mieszkaniowych w Warszawie wymaga zagwarantowania wykwalifikowanej księgowej. Jej obowiązkiem jest rozliczanie przypływów, sporządzanie kosztorysów, a także sporządzanie odpowiedniej dokumentacji. CityHome oferuje Państwu usługi profesjonalnej księgowości wspólnot mieszkaniowych w Warszawie.

Co wchodzi w pakiet prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych w Warszawie?

Ewidencję księgowo – finansową prowadzimy przy pomocy licencjonowanego, specjalistycznego oprogramowania dla Wspólnot Mieszkaniowych Weles 3, z dostępem do kartotek on-line. Mieszkańcy administrowanych przez nas budynków mają więc pełen dostęp do prowadzonych przez nas działań. Nasze usługi księgowości wspólnot mieszkaniowych w Warszawie obejmują:

 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 • przygotowywanie naliczeń na eksploatację, fundusz remontowy, media;
 • przygotowywanie rozliczeń mediów;
 • wystawianie rachunków i faktur VAT dla właścicieli i kontrahentów;
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek;
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków;
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań;
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym;
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników, ewentualnie zleceniobiorców;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek;
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:

  • sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej;
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej;
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe;
  • zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli;
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów;
  • kartoteki właścicieli;

Oferowana cena za prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej jest uzależniona od rodzaju i wielkości nieruchomości oraz Państwa potrzeb. Gwarantujemy Państwu usługi wykwalifikowanej księgowej wspólnot mieszkalnych, która będzie sporządzała skrupulatne raporty oraz rozliczała wszystkie Państwa przelewy. Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące szczegółów współpracy z naszą firmą – zapraszamy do kontaktu.