21 września 2016

Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

Nasza firma stosuje nowoczesne metody zarządzania nieruchomościami, stale je usprawniając. Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania i zapewniamy bardzo dobry poziom obsługi klientów od strony finansowo-księgowej. Program do rozliczania wspólnot, z którego korzysta CityHome Sp. z o.o. umożliwia użytkownikom lokali dostęp do e-kartoteki, daje możliwość samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń zobowiązań i wpłat. Działamy na terenie Warszawy

W CityHome Sp. z o.o. rozwiązujemy nietypowe problemy formalno-prawne, skutecznie egzekwujemy usuwanie usterek i wad gwarancyjnych.

CO ROBIMY?

ETAP I – Przygotowawczy

 • Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy protokołów zdawczo – odbiorczych.
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów.
 • Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 • Uzyskanie numeru NIP i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku, gdy wspólnota jeszcze ich nie posiada).
 • Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty (w przypadku gdy wspólnota jeszcze go nie posiada).
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych.
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.
 • Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

ETAP II – Bieżąca praca Wspólnoty

 • Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
 • Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy Właścicielami.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i ich właścicieli.
 • Opracowanie, a następnie wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, a także późniejsze jego rozliczenie.
 • Opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych nieruchomości (Statut
  i Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej).
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 • Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media.
 • Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty.
 • Dokonywanie rozliczeń przez rachunek Wspólnoty.
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami.
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi – negocjowanie cen i warunków umów.
 • Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty oraz ochrony
  i ewentualne renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm.
 • Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie
  z wymogami prawa budowlanego.
 • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.
 • Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego.
 • Organizacja zebrań członków Wspólnoty (przygotowanie, prowadzenie, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań).

ETAP III – Długofalowe działania

 • Zorganizowanie prac konserwacyjnych i przeglądów nieruchomości.
 • Zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości (przez profesjonalne i sprawdzone ekipy).
 • Utworzenie celowego funduszu remontowo-inwestycyjnego, mającego na celu finansowanie ewentualnych przyszłych napraw i remontów.
 • Działania dążące do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Zakres obowiązków i usług, które świadczymy dla swoich klientów, za każdym razem jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb i specyfiki obiektu.

Również cena za nasze usługi jest dostosowana do ustalonego zakresu usług.