21 września 2016

Administracja nieruchomościami

Prawidłowa administracja nieruchomościami polega przede wszystkim na podejmowaniu właściwych działań oraz na odpowiednim ich udokumentowaniu. W tym celu Administrator Nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia skrupulatnej dokumentacji w wielu obszarach funkcjonowania podległego mu obiektu wraz z terem, który do niego przylega. Korzystając z naszych usług możecie Państwo być pewni, że wszystkie wymogi formalno-prawne dotyczące administracji nieruchomości zostaną wypełnione.

Stan techniczny budynku

Stanem technicznym budynku zajmiemy się od samego początku zbierając informacje z dokumentów przejętych od Państwa na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Następnym krokiem będzie sprawdzenie przez naszych fachowców prawidłowego funkcjonowania sieci mediów, infrastruktury oraz zabezpieczeń w budynku. Dla późniejszej, właściwej eksploatacji budynku istotne będą także warunki dostaw mediów, a te w imieniu Państwa wynegocjujemy z dostawcami prądu, gazu i wody.

Z biegiem czasu w budynku mogą pojawić się oznaki zużycia albo nastąpić usterki wskutek niewłaściwego użytkowania. Zaradzimy temu poszukując odpowiednich firm usługowych, z którymi wynegocjujemy zakres prac oraz dopilnujemy prawidłowego ich wykonania. Niezbędne w administracji nieruchomościami są także okresowe przeglądy techniczne i prowadzenie książki obiektu budowlanego. Poza tym na komfort użytkowników nieruchomości wpłynie utrzymanie jej w należytej czystości, a terenów przyległych w estetycznej formie.

Stan prawny nieruchomości

Z przejętej od Państwa dokumentacji wynikać będzie również stan prawny nieruchomości. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia sprawdzimy, czy zgadza się on ze stanem faktycznym, a także, czy odpowiada on obowiązującemu prawu i zasadom współżycia społecznego. Jeżeli nieruchomość znajduje się we władaniu Wspólnoty mieszkaniowej zajmiemy się stroną rejestracyjną, zaczynając od uzyskania numeru NIP, Regonu oraz założenia rachunku bankowego, o ile oczywiście nie zostało to już wcześniej uczynione.

Niezwykle ważne w administracji nieruchomościami będzie również ubezpieczenie OC oraz od zdarzeń losowych, czym także się zajmiemy przeglądając oferty różnych Ubezpieczycieli i wybierając najdogodniejszą pod względem zakresu ubezpieczenia i wysokości sum odszkodowania. W bieżącym funkcjonowaniu nieruchomości niejednokrotnie trzeba będzie wystąpić do organów Administracji Państwowej albo odnieść się do pism z Urzędu Skarbowego lub Sądu. We wszystkich tego typu sprawach formalno- prawnych jesteśmy w stanie Państwa reprezentować i poprowadzić postępowanie, aż do uzyskania satysfakcjonującej decyzji. Możemy także reprezentować Wspólnotę w sprawach między poszczególnymi właścicielami oraz prowadzić z nimi stosowną korespondencję.

Księgowość Wspólnoty Mieszkaniowej

Jako jednostka prawna, Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Posiadając odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie rachunkowości i prowadzenia ksiąg, zajmiemy się również i tym obszarem administracji nieruchomościami w Państwa imieniu. Dokonywać będziemy rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku odpowiednio kwalifikując koszty i wydatki, a także wpływy od mieszkańców i najemców z tytułu zaliczek i opłat za media. Aktualizować będziemy wykaz lokali oraz ich właścicieli oraz poprowadzimy pozaksięgową ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Ponadto Ustawa o własności lokali nakłada obowiązek sporządzania planu gospodarczego i właściwego jego rozliczenia, co oczywiście nie stanowi dla nas problemu. W bieżącym prowadzeniu księgowości istotne znaczenie będą miały kolejne uchwały Wspólnoty a także zmiany w jej Regulaminie i Statucie, czego dopilnujemy organizując kolejne spotkania i prowadząc sprawozdania. Nie można wykluczyć, że potrzebna będzie windykacja należności, którą także jesteśmy w stanie dla Państwa przeprowadzić.

Zakres naszych obowiązków zależeć będzie od Państwa potrzeb. Możecie Państwo zlecić nam część administracji nieruchomością lub zdecydować się na kompleksową obsługę. Nasza oferta jest elastyczna i w każdym przypadku jesteśmy gotowi dostosować ją do Państwa wymagań.