21 września 2016

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

– pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
– przygotowywanie naliczeń na eksploatację, fundusz remontowy, media,
– przygotowywanie rozliczeń mediów,
– wystawianie rachunków i faktur VAT dla właścicieli i kontrahentów,
– naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
– imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
– przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
– prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
– sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
– sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
– sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,
– sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
– sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych
– sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:

sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
kartoteki właścicieli,

Oferowana cena za prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej jest uzależniona od rodzaju i wielkości nieruchomości oraz Państwa potrzeb.
Ewidencję księgowo – finansową prowadzimy przy pomocy licencjonowanego, specjalistycznego oprogramowania dla Wspólnot Mieszkaniowych Weles 3 z dostępem do kartotek on-line.
Liczymy na Państwa współpracę, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Pozostajemy do dyspozycji,